AGIS

Agrární informační systém pro řízení
zemědělských platebních agentur EU

Pro administraci projektových podpor a vykazování plateb EU
v rámci Programu rozvoje venkova (PRV).

Společné organizace trhu, tržní opatření a obchodní mechanismy
v zemědělství EU v rámci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu Evropské komise (EZZOF).

Pro administraci projektů
a vykazování národních podpor
v zemědělství v rámci EU.

Finanční řízení platebních agentur EU, vstup platebních příkazů, kontrola a řízení plateb, administrace nesrovnalostí, zpracování a údajů
x-tabulky, propojení a přenos platebních informací do účetního systému banky.

Komplexní webová aplikace pro řízení zemědělských platebních agentur Evropské unie

AGIS

Výdaje na zemědělství jsou financovány z obecného rozpočtu EU - z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), který financuje přímé platby zemědělcům a opatření na regulaci zemědělských trhů, a z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Komise nevyplácí platby přímo příjemcům podpory, to provádějí akreditované platební agentury jednotlivých členských zemí.
AGIS slouží platebním agenturám pro administraci podpor v Programu rozvoje venkova
a Národních podpor, dále pro řízení Společných organizací trhu.
Komplexně zajišťuje finanční řízení a vykazování toků plateb agenturou podle směrnic a nařízení Evropské komise a umožňuje přenosy plateb mezi agenturou a realizační bankou. 

AGIS je na úrovni koncového uživatele provozován v běžném internetovém prohlížeči. Datová a aplikační vrstva běží v prostředí ORACLE (Databáze a aplikační server ORACLE). Tím je zaručen vysoký výkon systému při stovkách současně připojených uživatelů v desítkách regionálních pracovišť propojených s centry platebních agentur.
Robustnost aplikace dokladuje fakt, že menu systému obsahuje celkem 3150 položek a aplikace obsahuje 9450 funkcí.

Program rozvoje venkova

AGIS PRV

Politika EU pro rozvoj venkova pomáhá venkovským oblastem EU čelit širokému spektru hospodářských, environmentálních a sociálních problémů 21. století. Nazývá se "druhý pilíř" společné zemědělské politiky (SZP), doplňuje systém přímých plateb zemědělcům a opatření
na řízení zemědělských trhů SOT (tzv. "První pilíř").

AGIS PRV obsahuje:
Administrace žádostí (Fokusové oblasti, Evidence výzev, Založení a administrace žádostí, Administrace hodnotitelů, Registrace žádostí, Výzvy na doplnění, Věcné kontroly, Oznámení, Rozhodnutí, Tvorba a administrace smluv, Změny, Odvolání, Přezkoumání)
Kontroly na místě (Založení, Administrace, Plány, Přehledy, Výstupy, Rozhodnutí)
Administrace žádostí o platbu (Založení žádosti, Riziková analýza, Administrace referentů OAP, Administrativní kontrola, Pozastavení žádosti, Kontrola na místě, Oznámení o zamítnutí, Realizace platby)
Monitoring (Administrace monitorovacích zpráv, Informace o Projektech, Limity, Tematické cíle, Přehledy, Reporty, Plány, Ukazatele)
Riziková analýza (Smlouvy, Žádosti, Kontroly na místě)
Reporting
AGIS PRV je propojený s finančním modulem řízení platební agentury (AGIS MFR) k realizaci plateb.

Finanční řízení platební agentury

AGIS MFR

AGIS - MODUL FINANČNÍ ŘÍZENÍ (MFR) slouží pro financování podpor AGIS PRC, AGIS SOT, přímé platby a další systémy administrace podpor a pro komunikaci s účetním systémem
a bankou.
Obsahuje:
ŽÁDOSTI O PLATBU (Administrace žádosti o platbu, Započtení žádosti o platbu se sankcí příštích období a následně vykázání do X-tabulky).
SANKCE BUDOUCÍCH OBDOBÍ (Evidenci sankcí, blokování plateb z důvodu sankce příštích období, evidence a přehled zůstatků sankcí včetně provedených zápočtů a zápis do
X-tabulky).
SPRÁVA NESROVNALOSTÍ (Administrace všech typů nesrovnalostí, žádosti o vrácení a oznámení o vypořádání, blokování plateb z důvodu nesrovnalosti, započtení nesrovnalosti
s žádostí o platbu, založení nesrovnalosti a její další zpracování v administrativním, správním
a soudním řízení).
REPORTING (Zpráva o zjištěné nesrovnalosti, Kontrolní list k administrativnímu řízení, Kontrolní list ke správnímu řízení, Kontrolní list k Žádosti o vypořádání, Žádost o vypořádání, Kontrolní list ke sdělení o vypořádání, Oznámení o vypořádání, Zápočtový list).
VÝKAZNICTVÍ A X-TABULKA (Evidence dat v X-tabulce, jejich opravy, Tvorba reportů z dat
X-tabulky, Číselníky, X-tabulky nomenklatura F-pole a definice X-tabulky).

SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU

AGIS SOT

Organizace společného trhu (SOT) je soubor pravidel, kterými se řídí zemědělské trhy
v Evropské unii.
SOT stanoví parametry pro intervence na zemědělských trzích a poskytuje odvětvovou podporu (např. pro odvětví ovoce a zeleniny, vína, olivového oleje, školní programy).
Zahrnuje také pravidla pro uvádění zemědělských produktů na trh (např. obchodní normy, zeměpisná označení, označování) a fungování výrobních a mezioborových organizací. Zabývá se otázkami souvisejícími s mezinárodním obchodem (např. licence, řízení celních kvót, aktivní a pasivní zušlechťovací styk).
AGIS SOT - Obchodní mechanismy
Záruky, Licence, Vývozní subvence ANNEX, Vývozní subvence NONANNEX, Dovozci
a vývozci, Kvóty.
AGIS SOT - Intervence
Intervenční nákup, Intervenční prodej, Intervenční skladování, Soukromé skladování masa, Soukromé skladování mléka, Stažení z trhu, Nákup másla neziskovými org.
AGIS SOT - Komodity a odvětvové podpory
Školní mléko, Zelenina do škol, Mléčné kvóty, Podpory pro pěstitele ovoce a zeleniny,
Podpora pro výrobu těstovin, Podpora mléka používaného jako krmivo, Příspěvek
na koncentrované máslo pro přímou spotřebu, Kvóty - bramborový škrob, Podpora výroby bramborového škrobu, Výrobní náhrady cukr, Výrobní náhrady obiloviny a rýže, Platby zpracovatelům ovoce a zeleniny, Kvóty cukr, Křížková tabulka, Organizace producentů.

Národní podpory

AGIS NP

AGIS NP - Dotace v zemědělské výrobě, příklady podporovaných funkcí v AGIS: Dotace na zajištění účasti chovatelů a pěstitelů na výstavách, na ocenění podniku, na založení a vedení plemenné knihy, na kontrolu užitkovosti, na zvýšení kvality selat, na zvýšenou plochu ustájení prasat, na včelstva, na úhradu ztráty způsobené přírodními katastrofami na zemědělských plodinách a na zvířatech, na platby pojistného v zemědělství, na zelenou naftu, atd.
AGIS NP - Dotace na zpracování, příklady funkcí v AGIS: Dotace pro zvýšení kvality zemědělských výrobků chovatelů a pěstitelů a na zemědělské výrobky při jejich zpracování
v podniku
AGIS NP - Dotace v lesním hospodářství, příklady funkcí v AGIS: Dotace na pěstování
a ochranu lesů, na platby pojistného na lesy, na rostlinolékařskou péči v lesích, na úhradu ztráty způsobené přírodními katastrofami na lesních porostech a reprodukčním materiálu v lesních školkách, atd.
AGIS NP - Dotace v rybolovu, příklady funkcí v AGIS: Dotace na úhradu ztráty na rybách,
na zachování a ochranu genetických zdrojů ryb, na chov ryb, atd. 

Naši klienti

Od roku 1993 náš SW podporuje řízení národních plateb ve Státním fondu životního prostředí (SFŽP ČR).
Od roku 2004 je aplikace AGIS nasazena v platebních agenturách EU: ve Státním intervenčním fondu (SZIF ČR)
a v Pôdohospodárskej platobnej agentúre Slovenské republiky (PPA Bratislava).

© Copyright 2023 VUSTE-APIS, s.r.o.