Create awesome websites!

U K O N Č E N É   P R O J E K T Y 

Klasické a elektronické vačkové mechanismy pro pokročilé aplikace v průmyslu

Cílem projektu byl rozvoj aplikačních možností klasických a elektronických vaček pro průmyslové využití s důrazem na jejich uplatnění při zvyšování výkonových parametrů strojů a zařízení a při realizace automatizace výrobních procesů.

Internetový znalostní portál technických informací vačkových mechanismů - IPTI

Vytvoření znalostního portálu, jehož základním úkonem je možnost optimálního uložení, aktualizace, doplňování, údržby, cílené distribuce a především ochrany informací a znalostí pro využití v útvarech firemního VaV, ale i pro externí zájemce k podpoře jejich zájmu o produkci firmy. Testování provozu Internetového znalostního portálu (IPTI) báze technických dat (BATEZ), se zpracováním výsledků do aplikační verze. Technická podpora.

Naplňování databáze internetového znalostního portálu technických informací vačkových mechanismů

Specifikace informací a potřebných znalostí pro technický rozvoj vymezeného oboru v rámci podnikové koncepce rozvoj VaV. Vytvoření báze technických informací (BATEZ), respektující průběžně připravované potřeby. Jedná se o naplňování databáze podle jasně vymezených pravidel, respektujících následné elektronické zpracování.

Pokročilé technologie obrábění kovových, nekovových, keramických a speciálních materiálů vysokotlakým vodním paprskem

Cílem projektu VUSTE-APIS byla implementace Internetového portálu znalostí (IPZ), který umožňuje řízení projektu a komunikaci řešitelů, správu vědeckotechnických informací a technologiích vysokotlakého vodního paprsku, provoz databáze řezných parametrů a databázi znalostí.

Internetový portál

Instalace a spuštění, otestování základních funkcí portálu (Uživatelský panel, Administrace IPZ, Helpdesk IPU, Dokument) a zahájení provozuČíselníky IPZ

Nejdůležitější částí řešení etapy E2 bylo nastavení různých druhů číselníků. Ty evidují seznam používaných veličin a jejich jednotek. Dále obsahuje důležitý import dat v souboru MS Excel do databáze IPZ.

Porovnání vybraných experimentů

Porovnání parametrů dosažených obráběním shodného materiálu (i stejné tloušťky abraziva). Porovnávají se parametry drsnosti a stupně kvality obrobené plochy v závislosti na různé rychlosti posuvu.

Helpdesk IPZ

Uživatelé přímo v systému zapisují svoje požadavky nebo zjištěné problémy. Helpdesk IPZ je napojen na centrální helpdesk VUSTE-APIS a komunikace zadavatele s řešitelem je tedy rychlá a efektivní.

Výzkum a vývoj lisovaných nástrojů s vyšší životností určených pro protlačování kovů za tepla

Cílem projektu bylo vyvinout a zavést výrobu lisovací hlavy s vyšší životností s využitím výsledků technologie výroby vysoce výkonných niklových slitin, použití speciálních návarů, vysoce odolných povlaků a vysokorychlostních žáruvzdorných nástřiků.

Vytvoření a zprovoznění znalostního internetového portálu (ZIP) a ověření

Základním úkolem znalostního internetového portálu bude uložení, akutalizace, doplňování, údržba, distribuce a ochrana informací a znalostí pro využití VaV příjemce podpory a partnerů během řešení Projektu.

Testování a produktivní provoz ZIP

Vývoj dialogového znalostního systému a naplňování daty.
Uživatelské využití ZIP poskytováním znalostí, technických informací a informací z laboratorních zkoušek pro návrh a výrobu lisovací hlavy. Zajištění servisu produktivního provozu internetové aplikace (ZIP) včetně uživatelské podpory a změn.

Vývoj speciálních abraziv pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů technologií AWJ včetně prototypu SMART recyklační linky podle principů Průmysl 4.0

Cílem byla podpora výzkumu a vývoje v oblasti získávání druhotných surovin z výrobků a materiálů po ukončení jejich životnosti. Součástí řešení projektu je i cílená recyklace již použitých abraziv s předpokladem 60-70% výtěžnosti suroviny, vysoká efektivnost využití zdrojů s pozitivním dopadem
na životní prostředí.

Internetový znalostní portál abraziv pro technologii AWJ

Řešitelům umožní ukládání a přístup k výsledkům laboratorních analýz abraziv a jejich řezných vlastností. 

Uživatelům AWJ

poskytne informace o vhodném abrazivu pro požadovanou technologii na principu expertního systému. Internetový znalostní portál bude zpracovávat data z provozu recyklační linky a s využitím nově vyvinutých algoritmů (modelů, sítí a simulace) řídit technologii linky na principu Průmysl 4.O.

Výzkum a vývoj optimalizace obrábění obtížně obrobitelných materiálů

Cílem projektu byl výzkum a vývoj optimalizace technologie obrábění vysoce legovaných zušlechtěných nástrojových ocelí
s využitím prostředků Průmysl 4.0.

Internetový portál

Pro volbu základních technologických parametrů a nástrojů při obrábění obtížně obrobitelných materiálů s cílem zvýšit adaptibilitu a efektivitu prostřednictvím interdisciplinárně zaměřeného výzkumu.

Definice datové struktury
(Big Data)

Nejdůležitější částí řešení etapy E3 je definice datové struktury úložiště (Big dat) na základě výsledků průběžně získaných z řešení (měření, lab. zkoušky).

Nástroje pro řízení projektu

Instalace a provoz nástrojů pro řízení projektu - využití portálu ke sledování plnění projektu a pro komunikaci řešitelů

Využití dat

Pod technologickou kontrolou sběr dat z jednotlivých čidel, průběžné vyhodnocování a doplňování databáze. Vyřešení nástrojů pro základní datovou kontrolou: úložiště (datové formuláře, přehledy a reporty).

Kooperativní robotické platformy pro automobilové a průmyslové aplikace

Cílem projektu bylo vyvinout platformu kognitivního robota s využitím technik cloudové robotiky a nasazení v průmyslové výrobě.

Vytvoření a start

portálu v cloudu pro aktivní interakci všech účastníků projektu.

Návrh struktury a ověření komponent

pro přenos dat do cloudu, návrh struktury ukládání a reprezentace snímaných veličin.

Vytvoření a ověřování technologie dálkového přenosu

a zpracování dat ze senzorů robotických platforem.

Zoběcnění nástrojů

pro uživatelské opakované využití cloudového portálu a spuštění produktivního provozu.

Ř E Š E N É   P R O J E K T Y 

Vývoj systému pro posouzení environmentálních dopadů polygrafických výrobků metodou LCA

Cílem projektu je vývoj komplexního systému identifikace, sběru dat a optimalizace environmentálních dopadů, typizovaných polygrafických produktů na životní prostředí. Výstupem projektu bude vývoj funkčního vzorku, SW s dále specifikovanými charakteristikami a ověřená technologie. Projekt je spolufinancován evropskou unií.

Manažerský znalostní portál

Unikátní aplikovatelný systém pro zefektivnění řízení polygrafického podniku poskytující vrcholovým manažerům účinný nástroj pro podporu rozhodování na základě okamžité a přesné informovanosti v reálném a prediktivním režimu o stavu a parametrech řízených podnikových procesů.

Big Data

Návrh a realizace databáze vč. použitých prostředků bude respektovat užití metod zpracování velkých dat (BigData). K tomu bude využit cloud.

Víceúčelový modulární systém těžby pařezů a dalších komodit

Cílem vývoje prototypu klučicí hlavice na dobývání pařezů s uceleným modulárním systémem manipulace a dopravy vytěžené dřevní hmoty.

Instalace a ověření

internetového portálu technických znalostí pro oblast efektivní ekologické těžby dendromasy.

Vývoj obecného modelu

internetového portálu technických znalostí pro oblast zkoušek funkčních vzorků, resp. prototypů klučící hlavice a velkoobjemového přívěsu s vybraným příslušenstvím.

Optimalizace řízení zakázkové kusové výroby v reálném čase s využitím IoT a digitálních technologií

Cílem projektu je VaV a ověření (pilotní aplikace) unikátního, opakovaně aplikovatelného systému optimalizace technologie řízení zakázkové kusové výroby (ZKV) v reálném čase, využívající zpracování velkých dat (BigData) - vznikajících na jednotlivých výrobních úsecích, zpracovávaných s využitím umělé inteligence a principů Průmysl 4.0 - optimalizovaných pro následná rozhodování v řízení výroby s využitím ICT.

Znalostní portál

Unikátní aplikovatelný systém  pro řízení složitých projektů. Umožní vzdálený přístup a komunikaci mezi všemi řešitelskými subjekty.  

Big Data

Návrh a realizace databáze vč. použitých prostředků bude respektovat užití metod zpracování velkých dat (BigData). K tomu bude využit cloud.