VAMAXis

Nebraňte se standardům
využijte je v řízení vaší firmy
zdokonalte je ve váš prospěch

vaše zavedené standardy ISO přehledně
v jediném integrovaném systému - IMS


VAMAXis řídí firmy a standardy ISO.
Získáte prostor a čas pro zlepšování vašich procesů.
To vše v jedné a přehledné aplikaci na webovém portálu.

Okamžitá dostupnost díky cloudu

Hlavní výhodou VAMAXis poskytovanou SaaS prostřednictvím cloudu oproti desktopovým aplikacím je rychlé využití bez nutnosti instalace HW či SW, dostupnost 24 hodin 365 dní v roce z jakékoliv lokality na světě, kdy je jedinou podmínkou pouze připojení k internetu.

Vše v jediném systému, integrace, mobilita a bezpečnost

I vaše firma může díky VAMAXis vytvořit základ pro efektivní řízení.

VAMAXis znamená

Informační systém pro efektivní řízení firmy
plnící požadavky ISO norem postavený na principu integrovaného systému managementu

Funkce a výhody zavedení VAMAXis

Efektivní řízení

Zaznamenání firemní strategie s přesně definovanými a měřitelnými cíli včetně průběžného sledování jejich plnění, sledování vedením podílu firemních procesů na naplňování hlavních cílů s možností okamžitě zasáhnout představuje základ pro efektivní řízení.

Zapojení všech zaměstnanců

Konkrétně definuje pravomoci a odpovědnosti na jednotlivých pracovních pozicích a jasně určuje jejich postavení v organizační struktuře, včetně provázanosti a vzájemných vazeb. Také zlepšuje motivaci zaměstnanců a zvyšuje transfer know-how v rámci firmy - zavedený systém řízení dává možnost zdokonalování zaměstnanců a tím i menší fluktuaci.

Zvýšení efektivity systému ISM

Efektivní zapojení uživatelů zaručuje zvýšení efektivity v integrovaném systému managementu, protože do plánovaných činností zapojuje koncové uživatele formou úkolů a sledování kapacit, zdrojů a celkových nákladů. To také přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Informovanost vedení

Vedení firmy má přehled a podklad pro trvalé kontinuální zlepšování díky mechanismům vytvořeným pro systematickou informovanost o účinnosti a efektivnosti systémů.

Prevence chyb

Zaměřuje se na prevenci chyb a jejich odstraňování, čímž dochází ke snižování nákladů, protože předchází neshodám. Díky preventivním činnostem zaručuje, že vzniklé neshody se již nebudou opakovat.


MODULY VAMAXis

Plánování

Díky tomuto modulu založíte plán integrovaného systému managementu, naplánujete všechny činnosti v ISM v souladu s normami a standardy ISO a k řízení plánu.

Strategie

Tento modul slouží k definování strategie firmy a dílčích strategií. Strategie obsahuje základní položky jako je Vize, Mise a Cíle, které se sledují pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).

Procesy

Ve VAMAXis jsou veškeré aktivity propojeny ve svých modulech pomocí procesů a znázorněny v mapě procesů.

Řízená dokumentace

Modul umožňuje řídit změny elektronických dokumentů podléhající režimu evidence, schvalování, aktualizace, změnového řízení a stažení.

Audity

Modul obsahuje veškeré potřebné nástroje a informace k plánování, přípravě, provedení, k formulaci závěrů a schválení interního auditu.

Řízení rizik

Vysoce konfigurovatelný a integrovaný modul, který umožňuje organizacím shromažďovat a řídit data a dokumenty o rizicích ohrožujících jejich činnost.

3 KROKY IMPLEMENTACE VAMAXis DO VAŠÍ FIRMY

1. Předimplementační analýza

Slouží k definici požadavků na IS a navržení konceptu IS (obsažené moduly) společně se zákazníkem.

2. Realizace implementace

Na základě navrženého konceptu proběhne migrace důležitých dat potřebných pro start systému a školení uživatelů konzultantem podle stanoveného plánu.

3. Provoz po prvotní implementaci

V této fázi bude zákazníkovi k dispozici konzultant. Zahrnuje také aktualizace a upgrade VAMAXis, po kterých budeme provádět jednorázové školení konzultantem.

Zanechte vzkaz

Neváhejte nás kontaktovat

Jsme připraveni na spolupráci s vámi

Tel: +420 220 188 401
Email: vuste-apis@vuste-apis.cz

© Copyright 2023 VUSTE-APIS, s.r.o.